Prawo autorskie i własność przemysłowa

W zakresie prawa autorskiego i własności przemysłowej kancelaria posiada duże doświadczenie, specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z ochroną nazw handlowych, oznaczeń graficznych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, naszym klientom oferujemy:

 • przygotowanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji,

 • wykonanie umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw własności intelektualnej, umów wydawniczych i umów o współpracę oraz doradztwo przy ich zawieraniu,

 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania i utrzymywania praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe, patentów na wynalazki, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych,

 • zgłoszenie znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych do ochrony,

 • doradztwo z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, prowadzenie postępowań sądowych – cywilnych i karnych – wynikających z naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych, praw pokrewnych, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych i praw ochronnych na znaki użytkowe,

 • pomoc prawna w sporach dotyczących naruszania zasad uczciwej konkurencji (m.in.
  w sprawach dotyczących oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, jego towary lub usługi, tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy, naśladownictwa produktów lub opakowań czy dotyczących renomy przedsiębiorstwa), w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych

i karnych,

 • prowadzenie postępowań sprzeciwowych, oraz postępowań o unieważnienie i wygaszenie praw własności przemysłowej przed sądami polskimi i Urzędem Patentowym, a także przed organami Unii Europejskiej,

 • rejestrowanie praw własności przemysłowej, przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z prawami własności przemysłowej, zarządzanie prawami własności przemysłowej, w tym przeprowadzanie poszukiwań w bazach danych,

 • pomoc prawna w zakresie oceny planowanych działań przedsiębiorcy (np. akcji reklamowych) pod kątem przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Patentowym RP,

 • przeprowadzanie audytów praw własności przemysłowej; nadzór nad utrzymaniem praw wyłącznych oraz ich monitorowanie.