Prawo gospodarcze i handlowe

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego kancelaria oferuje:

 • stałą, kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców, spółek osobowych i kapitałowych),

 • obsługę prawną podmiotów prawa publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego wszelkich szczebli,

 • stałą obsługę prawną podmiotów medycznych,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • powoływanie, rejestracja w CEiDG oraz KRS, likwidacja spółek etc.,

 • sporządzanie analiz i przygotowywanie projektów umów,

 • udział w charakterze doradcy w spotkaniach biznesowych oraz w posiedzeniach organów podmiotów gospodarczych,

 • udział we wszystkiego typu negocjacjach,

 • reprezentację w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, jak też na etapie przedsądowym (mediacja, negocjacje) w sporach związanych z obrotem gospodarczym i transakcjami handlowymi (m.in. sprawy o zapłatę należności, z tytułu kary umownej, nienależytego wykonania umowy, postępowanie upadłościowe), etc.,

 • reprezentację przed organami administracji w toku postępowań w przedmiocie uzyskania zezwolenia, licencji, koncesji etc.,

 • reprezentację na etapie postępowań sądowoadministracyjnych, w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 • zakładanie spółek prawa handlowego,

 • zakładanie oddziałów spółek zagranicznych,

 • sporządzanie statutów,

 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym przedsiębiorców.