Prawo zamówień publicznych

W zakresie Zamówień Publicznych Kancelaria oferuje pomoc od momentu tworzenia ofert, przez przebieg postępowania, aż do zakończenia postępowania. Naszym celem jest pozytywne uzyskanie zamówienia przez naszych klientów. W szczególności pomagamy w :

  • przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,

  • analizie prawnej prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

  • dochodzeniu zwrotu zatrzymanego wadium,

  • przygotowaniu wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych,

  • przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

  • przygotowaniu odwołań i skarg w postępowaniu przetargowym,

  • postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,

  • reprezentowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed sądem.